© Copyright-Πνευματικά δικαιώματα

1. Πνευματική Ιδιοκτησία και Δικαιώματα

1α. Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στον δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Ο δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά του στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται αυτά. Το σύνολο του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

1β. Η πνευματική ιδιοκτησία στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων ―ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά― των κειμένων, αρχείων, εγγράφων, εικόνων, φωτογραφικών απεικονίσεων, animation, video, γραφικών και κώδικα καθώς και της γενικής αισθητικής των ιστοσελίδων, ανήκει στην ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ― digestive-surgery.gr ή στους προμηθευτές-συνεργάτες της. Η αντιγραφή ή εκτύπωση του συνόλου ή μέρους των Ιστοσελίδων επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ούτε θα διαγραφούν τυχόν ενδείξεις που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, παραποίηση ή διανομή, εν όλω ή εν μέρει, των Ιστοσελίδων χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της διαδικτυακής πύλης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ― digestive-surgery.gr.

Eξαίρεση αποτελούν οι απεικονίσεις και τα video που προέρχονται από άλλες ελεύθερες πηγές, των οποίων οι δικαιούχοι και τα αντίστοιχα δικαιώματα σημαίνονται με υδατογράφημα επάνω στο χρησιμοποιούμενο υλικό. To υλικό αυτό χρησιμοποιείται από την ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ― digestive-surgery.gr ως εκπαιδευτικό-ενδεικτικό υλικό και τα δικαιώματα τρίτων επ' αυτών αναγνωρίζονται απολύτως. Η χρήση αυτού του υλικού σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόθεση ή απόπειρα οικειοποίησης αλλά αξιοποίηση σύμφωνα με τον προορισμό του.

1γ. Όλα τα στοιχεία και δημοσιεύσεις που αναφέρονται απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους. Όλο το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής της διαδικτυακής πύλης αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου και της διαδικτυακής πύλης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ― digestive-surgery.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λπ. Ο δικαιούχος έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή να καταργήσει το περιεχόμενο ή και αυτή την παρουσία της διαδικτυακής πύλης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία και δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του δικαιούχου.

2. Δικαιώματα σχεδιασμού

Τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα περιεχόμενα και οι όποιες λειτουργίες περιλαμβάνονται στην παρούσα διαδικτυακή πύλη ελέγχει και διαχειρίζεται αποκλειστικά ο δικαιούχος και αποτελούν περιουσία του και μόνο. Ο δικαιούχος δικαιούται να διακόψει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε τμήμα των ιστοσελίδων του κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Οι παρούσες σελίδες δημιουργήθηκαν με την βοήθεια συνεργαζόμενων επαγγελματιών (graphic designers, web designers και web developers). Για ερωτήσεις, κρίσεις, απορίες και σχόλια μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με τον δικαιούχο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύνθυνση e-mail: mailto:info@digestive-surgery.gr.

3. Βιομηχανική ιδιοκτησία

Όλα τα ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών που περιέχονται στις Ιστοσελίδες, η επωνυμία της ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ― digestive-surgery.gr και των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες των προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση, απομίμηση ή παραποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ― digestive-surgery.gr δεν διεκδικεί δικαιώματα επί των σημάτων ή συναφών δικαιωμάτων τρίτων που περιέχονται στη διαδικτυακή πύλη ή σε συνδεδεμένες με αυτήν ιστοσελίδες. Τα εν λόγω σήματα τρίτων απεικονίζονται αποκλειστικά προς προσδιορισμό των αντίστοιχων προϊόντων ή υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση η χρήση τους από την ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ― digestive-surgery.gr δεν θεωρείται ως διεκδίκηση δικαιωμάτων επ’ αυτών ή ως συσχετισμός οποιουδήποτε είδους με τους δικαιούχους των εν λόγω δικαιωμάτων.

4. Δικαιώματα και περιορισμοί χρήσης περιεχομένου

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr επιτρέπει στους χρήστες να δουν ή να φορτώσουν (download) ένα και μόνο αντίγραφο του υλικού, προοριζόμενο αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, εφόσον συμπεριληφθεί η ακόλουθη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων: «Copyright © 2012, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr. Με ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος» ή όποιες άλλες ενδείξεις ή δικαιώματα προέλευσης ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο.

Οποιοιδήποτε ειδικοί κανονισμοί διέπουν τη χρήση λογισμικού και τη χρήση άλλων στοιχείων που μπορεί να περιέχονται στην ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr, και να βρίσκονται και σε άλλα σημεία της διαδικτυακής πύλης υπόκεινται επίσης στους Όρους και Διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, με ειδικές αναφορές.

Το σύνολο του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στο δικαιούχο. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των Όρων χρήσης, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λπ. Ο δικαιούχος έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή και την ίδια την παρουσία της διαδικτυακής πύλης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του δικαιούχου.

5. Άσκηση δικαιωμάτων

Τυχόν μη άσκηση των δικαιωμάτων της ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ-digestive-surgery.gr και του δικαιούχου αυτής, που προκύπτουν από τους παρόντες όρους, δεν αποτελεί ούτε μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης των Ιστοσελίδων, η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ― digestive-surgery.gr και ο δικαιούχος της επιφυλάσσονται να αξιώσουν την αποκατάσταση κάθε ζημίας τους.

6. Μεταβατικές διατάξεις

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια ελληνικά δικαστήρια της κατοικίας του δικαιούχου (δηλαδή τα δικαστήρια της Αθήνας). Ο δικαιούχος, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Ελπίζουμε να βρείτε τη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr και τις υπηρεσίες που παρέχει χρήσιμες και εύκολες στη χρήση. Για ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν ιατρικά θέματα επικοινωνήστε με τον χειρουργό κ. Γρηγ. Τσιώτο, τηλ.: 2106460896, κινητό: 6972094230, email:.info@digestive-surgery.gr. Για κάθε θέμα που αφορά την διαδικτυακή πύλη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ – digestive-surgery.gr καθώς και για αναφορές υπερσυνδέσμων (hyper-links) που δεν λειτουργούν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται ή με e-mail στο:info@digestive-surgery.gr.

Προσπαθούμε πάντα να απαντάμε εγκαίρως σε κάθε e-mail.